22
شهریور

محمدی

با توجه به آموزش مربوط به شوره زدن در آجر نسوز که در این وب سایت منتشر شده در بخش زیادی از زمان و هزینه های من صرفه جویی شد و کیفیت نمای ساختمانم تا حد بسیار زیادی افزایش پیدا کرد