اصطلاحات آجرکاری
08
خرداد

اصطلاحات آجرکاری

هنر چیدن آجر در ابنیه و ساختمان ها به منظور عرضه نماهای تزئینی و یا به منظور کارکرد مهندسی، متناسب با شکل کلی بنا، آجرکاری نامیده می شود.

ادامه ی مطلب